วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การวัดและประเมินผลรายวิชา ท๓๐๑๐๕ หลักภาษาไทยใยชีวิตประจำวัน

                   การสอบกลางภาค เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
๑. เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พยางค์
๒. คำ การสร้างคำในภาษาไทย
                   การสอบปลายภาค เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
๑.ประโยค
๒.ระดับภาษา/ราชาศัพท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น