วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556ธรรมชาติภาษา  ข้อน่าสังเกต ๓ ประการ

๑. ภาษาประกอบด้วยหน่วยเสียงในภาษา
๒.เสียงของคำส่วนใหญ่ในภาษาไม่สัมพันธ์กับความหมาย
๓.ภาษาใช้สื่อสารได้ตามเจตนาต่างๆ
          

               พันธกิจของภาษา
๑.ภาษาช่วยธำรงสังคม
๒.ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล
๓.ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา
๔.ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
๕.ภาษาช่วยกำหนดอนาคต
๖. ภาษาช่วยจรรโลงใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น