วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ท๓๐๑๐๕ หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
                                    ศึกษาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของคนไทยจากสื่อต่างๆ ทั้งในด้านการพูดและการเขียน มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา พันธกิจของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษา ศึกษาส่วนประกอบของภาษา ลักษณะข้อควรสังเกตบางประการของภาษาไทย เรียนรู้ชนิดของคำ กลุ่มคำและประโยค ใช้ภาษาถูกต้องตามระดับภาษาเหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล อธิบายคำมูลและวิเคราะห์ หลักการสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม) คำสมาส วิเคราะห์ลักษณะภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เห็นคุณค่าภาษาไทยและใช้เลขไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้ท๓๐๑๐๕ หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
    ๑.  อธิบายธรรมชาติ พันธกิจ พลังและการเปลี่ยนแปลงภาษาได้
    ๒.  บอกลักษณะและข้อควรสังเกตบางประการของภาษาไทยได้
    ๓.  บอกเรื่องเสียงสระ วรรณยุกต์ พยัญชนะและพยางค์ได้
    ๔.  วิเคราะห์ลักษณะของคำมูลและการสร้างคำ คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม คำสมาสได้
    ๕.  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำตามหลักภาษาได้
    ๖.  วิเคราะห์การใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษา และใช้ได้ถูกต้องตรงตามเจตนาของ
          การสื่อสารได้
    ๗.  วิเคราะห์คำต่างประเทศในภาษาไทยได้
    ๘.  วิเคราะห์ประโยคชนิดต่างๆได้
    ๙.  ใช้พจนานุกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ๑๐.   ใช้เลขไทยรายวิชาภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น